Pogosta vprašanja

Obračun DDV

Zavezanci za DDV morajo biti vsi tisti samostojni podjetniki in podjetja, ki dosežejo več kot 50 tisoč evrov prometa v zadnjih 12. mesecih poslovanja. Mesečni obračun oddajajo novoustanovljeni zavezanci in tisti ki so nad 210 tisoč evrov, medtem ko so ostali tromesečni davčni zavezanci. Zakon določa tudi posebnosti , te spreminjajo obdobje zavezanosti med letom, na začetku koledarskega leta , pa finančna uprava avtomatično izvede menjavo obdobij glede na podatke o prometu blaga oziroma storitev, ki je izkazan v obračunih DDV za prejšnje koledarsko leto.

DDV, ki ste ga obračunali na izdanih računih, zmanjšate za vrednost DDV, ki je obračunan na prejetih računih, in sicer za blago in storitve, ki so neposredno vezane z vašim poslovanjem. Razlika obračuna je obveznost, ki se plača, ali je preplačilo, ki se lahko refundira.

Povračilo DDV iz tujine. Podjetje je lahko upravičeno do vračila DDV v drugi državi EU, v kateri nima sedeža, kadar je za dobavljeno blago ali storitve v tej državi plačalo DDV. Nekatere države EU ne dovolijo vračila DDV za nekatere kategorije stroškov (npr. za gostinske storitve in razvedrilo, najem vozila, gorivo itd.). Zahtevek za vračilo DDV je treba vložiti elektronsko na spletu, in sicer organom v državi, kjer ima podjetje svoj sedež. Zahtevki za vračila plačanega DDV v tretjih državah se lahko oddajo po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan. Pri tem je potrebno opozoriti, da se mora najprej ugotoviti vzajemnost s temi državami pri FURS. Zahtevku za vračilo DDV v tuji državi je potrebno poslati vse originalne račune, ki so predmet zahtevka in ostala dokazila (npr. potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi, ki ne sme biti starejše od enega leta), skladno z zakonodajo države, v kateri se zahtevek vlaga.

Ne. Plačilo računa preko PayPala pomeni, da je račun plačan negotovinsko. Za račune, plačane preko PayPala, ni obvezno davčno potrjevanje podatkov o računu.

Obračun na obrazcu DDV-O se oddaja elektronsko preko e-davkov. Roki so določeni glede na obdobje poročanja in posebnosti pri predložitvi obračuna DDV-O, glede na status davčnega zavezanca in vrsto opravljenega prometa, in sicer: do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja oziroma do 20. v mesecu po preteku davčnega obdobja v primeru opravljanja transakcij znotraj EU

Ločiti je potrebni določene stvari:
Poslovanje s podjetji v EU

  • Dobava blaga v drugo državo članico EU je v Sloveniji oproščena DDV (na podlagi 46. člena ZDDV-1), če ima kupec veljavno ID-številko in pisni dokaz, da je blago zapustilo ozemlje Slovenije (prevozna ali druga ustrezna listina).
  • Pri obdavčevanju storitev je potrebno storitev najprej preveriti eno od pravil za določanje kraja obdavčitve v skladu z ZDDV-1, veljavno ID- številko kupca iz države članice EU, in je prav tako oproščena obračuna DDV, po 1. odstavku 25. člena ZDDV-1,

Izvoz blaga v tujino izven EU

  • Pri izvozu blaga morate pridobiti izvozno listino oz. ustrezno poštno deklaracijo. Račun se ne glede na status kupca izda brez obračunanega slovenskega DDV s klavzulo: Oproščeno DDV po točki a) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1
  • Pri izvozu storitev v tujino izdate račun brez obračunanega slovenskega DDV z navedbo klavzule Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst. 25. člena ZDDV-1 . Preveriti pa morate, kakšno storitev ste opravili oz. ali spada v katero od posebnih pravil obdavčenja.

Bilančni izkazi

Gospodarske družbe, zadruge:
Letna poročila – 3 mesece po koncu poslovnega leta Revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta. Datumsko: do konca meseca marca.
Samostojni podjetniki:
3 mesece po koncu poslovnega leta (oziroma do konca meseca marca za preteklo leto).
Pravne osebe javnega prava:
do konca meseca februarja.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava:
do konca meseca februarja

Na obeh portalih je možnih več načinov: XML-datoteke, ki se jo uvozi v spletno aplikacijo ali v neenotni obliki (v datoteki PDF) ali direkten vnos v aplikacijo na portalu.

Normircem zakonodaja ne predpisuje obveznega vodenja poslovnih knjig, ker imajo možnost ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, vendar morajo voditi določene evidence.Priporoča pa se, da normirec pooblasti računovodjo za pripravo in oddajo letnega davčnega obračuna.

V tem primeru vam izdelamo medletne bilance, ki izkazujejo  podatke bilance stanja in izkaza poslovnega izida. To so pomožni podatki  tekočega letnega poslovanja za določitev boniteta in kriterijev, ki jih banka potrebuje za odobritev svojih aranžmajev.

Plače

Plača se delavcu določi ob sklenitvi pogodbe o delu. Minimalna plača delavcu, ki dela polni delavnik, je določena z Uredbo vlade. Če delavec dela polovični delavni čas, mu pripada sorazmerni delež minimalne plače. Delavec ima pravico do izplačila plače vsak mesec do 18. v mesecu za pretekli mesec. Ob izplačilu plače se izplačajo tudi vsa nadomestila in dodatki.

Delavcu poleg plače pripada tudi nadomestilo za prehrano in prevoz na delo. Višina teh nadomestil je prav tako določena v tarifnem delu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja , ki se spreminjajo z uredbo vlade.

Delavec je upravičen do regresa za leti dopust. Regres je potrebno izplačati do 1. julija. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V kolikor ima delavec krajši delavni čas, se mu izplača sorazmerni delež regresa. V kolikor je delavec zaposlen za krajši delavni čas zaradi posebnih okoliščin (starševsko varstvo, boleznina, ipd) mu vseeno pripada celotni regres .

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši od 4 tednov, ne glede na to, ali dela delavec polni ali krajši delovni čas. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Delavec ima pravico do 1 dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti tudi povračilo stroškov, ki jih ima na službenem potovanju. To so:
+ kilometrina
+ dnevnice
+ cestnine, tuneli parkirnine
+ stroški nočnin
+ avio in druge prevozne storitve
Višine povračil so določene z Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se spreminjajo z uredbo vlade.

Nudimo celotno strokovno pomoč in izvedbo zaposlitve tujca. Urejamo tudi storitve za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev ali delo ter za združitev družine. To področje ureja Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15)