Plačilne liste

Mesečni obračun plač zaposlenim

Podatki za obračun plač se pripravljajo mesečno. Za vse zaposlene je potrebno voditi:

  • število opravljenih delovnih ur
  • število dni izkoriščenega dopusta,
  • število dni bolniške

Hkrati je potrebno pripravljati evidenco o nadomestilu za malico in za prevoz na delo.

Bolniške in dopusti

Izdajanje zahtevkov za refundacije

Do 30 dni se bolniška obračuna v breme delodajalca, razen nege, v primeru odsotnosti nad 30 dni in nege pa se bolniška obračuna v breme ZZZS, to pomeni, da delodajalec za ta del bolniške izpolni zahtevek za refundacijo ter ga z ostalimi potrebnimi obrazci pošlje na ZZZS. ZZZS pa mu potem ta sredstva povrne.

Pogodbeno delo

Obrazci ostalih vrst pogodbenega dela

Ti dohodki so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in fizično osebo in so občasnega ali začasnega značaja.

  • podjemno delo
  • avtorski honorar
  • začasno ali občasno delo upokojencev

Naši izračuni plač

Plača ni le list papirja

Plačna zakonodaja se spreminja na mesečni ravni, zato nam prepustite, da vašim delavcem zagotovimo...

Zakaj izbrati nas? Mi poskrbimo za zakonodajo vi pa dobite:

Digitalni nalogi za uvoz v spletno banko

Plačilne naloge pripravi program za obračun DDV-ja, samodejno pri vnosu prejetih računov, obračunu plač, drugih osebnih prejemkov ter prispevkov zasebnika ter obračunu DDV-ja, lahko pa podatke za plačilni nalog vnesemo tudi sami.

Pripravljene plačilne naloge lahko shranimo v datoteko, ki jo lahko uvozimo v katero koli (slovensko) spletno banko.

Izračun regresa

Delodajalci morajo izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. 7. v tekočem letu.

Maksimalna višina regresa ni obdavčen z obveznimi socialnimi prispevki.

Regres je obdavčen samo z dohodnino, pod pogojem, da je izplačan največ v višini 70% povprečne plače.

Opomnike za pravočasna izplačila

Plačilno obdobje za izplačilo plač ne sme biti daljše od 1 meseca. Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja (torej najkasneje do 18. dne v mesecu). Če je plačilni dan dela prost, se izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan

Regres se mora izplačati do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave.

Naše izkušnje... vodijo v znanje in strokovnost